سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز در وبلاگ پرورش اندام تیم پرورش اندام فیتنس پرو fitnesspro

در طول دوران ورزشی خود بارها شاهد افرادی بودیم که بنا به دلایلی از تمرینات ورزشی برنامه افزایش و یا کاهش رژیم غذایی را در برنامه ورزشی خود داشته اند و بایستی به این نکته توجه کنیم که گاهی رژیم  غذایی اگر بر اساس اصول و قواعد خاص خود نباشد نه تنها باعث ایجاد صدمات به بدن و از بین بردن تعادل غذایی میشود همچنین باعث ایجاد چربی در اطراف شکم و ایجاد چین و چروک در نواحی صورت میشود پس اگر میخواهید رژیم غذایی خود را داشته باشید با اگاهی کامل رژیم خود را شروع کنید در ادامه با ما همراه باشید...

حتما این مقاله را بخوانید : تفکرات اشتباه و مهم میان بدنسازان در باشگاه !در برنامه رژیم کاهش وزن همه بدن لاغر مـی شـود ولـی مقـادیر لاغـری بـرای هـر عـضوی 

متفاوت می باشد . مثلاً این مقدار برای شکم 75درصـد وبـرای باسـن 10 درصـد مـی باشـد 

برای صورت این مقدار تنها 1درصد می باشد ولی همین مقدار کم لاغری در صورت ممکن

است ملموس بوده و برای شکم هم سبب ایجاد چین و چروک گردد پس چه کار باید کرد؟ 

همانطور که ذکر شد 75 درصد کاش وزن نصیب شـکم مـی شـود یعنـی بـه طـور مثـال اگـر 

شخصی 30 کیلو وزن کم کند 20 کیلوی آن از شکم کم مـی شـود پـس واضـح اسـت اگـر 

تدابیری به کار نگیریم مشکلاتی از بابت افتادگی شکم خـواهیم داشـت . بـرای پیـشگیری از 

این مسئله کارهای ذکر شده در زیر را مستمراً انجام دهید، بـه خـصوص کـسانی کـه تـصمیم 

دارند مقدار بیشتری از وزن خود را کم کنند : 

در مدت رژیم هر روز سه یا چهار بار شکم خود را کاملاً به طـرف داخـل کـشیده و آنـرا بـه 

مدت 5تا8 دقیقه به همان حال نگه داشته و به کار خود ادامه دهیـد و بـه آرامـی تـنفس کنیـد 

البته به یاد داشته باشید که این کار را نباید در حالت درازکش انجام دهید بلکـه انجـام آن در 

موقع پیاده روی یا ایستادن و یا انجام کارهای روزمره موثر هست . خانمها می توانند این کـار 

را هنگام آشپزی یا ظرف شستن ویا ... انجام دهند . 

تذکر: لازم به ذکر است که خانمهای با سن بالا و کسانی که سابقه چندین حاملگی را دارند 

و دیواره شکمشان تغییرات برگشت ناپذیری را پیدا کرده نباید انتظار داشته باشند که با انجـام

این کار شکمشان کاملاً صاف و بدون چروک شود به هرحـال ایـن روش در ایـن افـراد هـم 

باعث نتایج درخشانی خواهد شد . 

مطلب دوم در مورد پوست صورت مـی باشـد : پوسـت صـورت خوشـبختانه دارای حالـت 

الاستیکی می باشد و با لاغری آن پوست هم کشیده شده و چروک نمی افتد البته این شرایط 

الاستیکی برای سن زیر 30 سال خاصیت تطابق زیـادی داشـته و رژیـم در ایـن سـنین چـین و 

چروکی در صورت ایجاد نمی کند . در سنین بالای 30 سال کاهش سـریع وزن سـبب ایجـاد 

چین و چروک می شود اما اگر کاهش وزن با برنامه دقیق و همراه بـا مـصرف روغـن زیتـون 

باشد این مشکل را نخواهیم داشت در سنین بالای 40 و 45 سالگی خاصیت الاستیکی پوست 

باز هم ضعیفتر می شود در نتیجه پوست برای تطابق وقت بیشتری نیاز دارد.

در انتها لازم به توضیح است هر چند ورزش برای کاهش وزن چنـدان مـوثر نمـی باشـد ( بـه

دلیل تغذیه بیشر بعد از انجام ورزش ) . ولی انجـام حرکـات ورزشـی سـاده در رژیـم لاغـری 

ضروری می باشد چرا که از شل شدن ماهیچه جلوگیری کرده و نیز بـرای سـلامتی انـدامهای 

مهم بدن از جمله قلب مناسب می باشد پس سعی کنید در رژیم کاهش وزن هر روز یـا یـک 

روز در میان اقدام به ورزش از جمله نرمش ،پیاده روی،دویدن و شـنا بکنیـد . شـنا مخـصوصاً

برای افراد خیلی چاق بسیار مفید می باشد . 

بعد از اتمام رژیم دوهفته ای ،حتماً جهت گرفتن رژیم جدید به پزشـکتان مراجعـه فرماییـد و 

اگر به هر دلیلی در روز مقرر نتوانستید مراجعه کنید رژیم خود را طبق همین رژیم ادامـه داده 

و در اولین فرصت مراجعه کنید .در هر صورت ادامه یک رژیـم بـیش از یـک هفتـه توصـیه 

نمی شود . چرا که رژیم مناسب باید تنوع داشته و تمام مواد مغذی را برای بدن تأمین کند.