درود همیشه به ورزش دوستان عزیز در‌وبلاگ fitnesspro

آیـا آبجـو بـرای ریکاوری بعـد از تمرین مناسـب 

است؟

یـک شـیک از پروتئیـن وی یا شـیر شـکلات یا 

حتـی آب نارگیـل همـه و همـه بعنـوان گزینـه 

هـای اصلی بـرای ریـکاوری بعد از یک جلسـه 

تمرینـی سـخت و سـنگین ترویـج داده مـی 

شـوند. امـا نوشـیدنی هـای دیگری هم هسـتند 

کـه بتواننـد بـا تامیـن مواد مغـذی در وعـده بعد 

از تمریـن بـه ریـکاوری هرچه سـریعتر عضلات 

کمـک کننـد، آبجـو هم از این دسـت نوشـیدنی 

هاسـت کـه همواره دسـت کـم گرفته می شـود.

یـک لیوان آبجـو به انـدازه کافی قدرتمند اسـت 

کـه بـدون هیـچ نگرانـی منابع مـورد نیـاز از ریز 

مغـذی ها را به همـراه کربوهیـدرات را در اختیار 

بـدن قرار دهد، آنهـم با قیمتی ارزان در مقایسـه 

بـا رقبای مکملـی شـان. همانطور که مـی دانید 

آبجـو یـا ماء الشـعیر خودمان به دو دسـته حاوی 

الـکل و بـدون الکل تقسـیم بندی می شـوند که 

یقینـا تمـام فوایـدی کـه در ایـن مقالـه بـه آن 

اشـاره خواهیـم کـرد مختـص آبجو بـدون الکل 

می باشـد.

آبجـو بـدون الـکل بدلیل وجود مخمـر جو در آن 

کـه طعـم تلخـی نیز بـه آن مـی بخشـد، حاوی 

انـواع ویتامیـن های گـرو ب می باشـد. ویتامین 

هـای گـروه ب از تنفـس گرفته تا رشـد، توسـعه 

و ریـکاوری عضلات، هضـم و جـذب مـواد 

غذایـی و ارتقـاء سیسـتم ایمنی بدن تاثیر داشـته 

و وظایـف شـان بـه یـک الـی دو مـورد ختـم 

نمی شـود. 

آبجـو همچنیـن حـاوی شـانزده نوع اسـیدآمینه، 

کـروم، فسـفر و سـلنیوم مـی باشـد. روی، آهن، 

مـس، منیزیـم، منگنـز و پتاسـیم را بـه ایـن 

لیسـت بیفزاییـد تا از قدرت رشـد و توسـعه بافت 

عضلانی مافـوق تصـور ایـن نوشـیدنی معجـزه 

آسـا در حیـرت بمانیـد. در تحقیقاتی که توسـط 

دانشـگاه گرانـادا، اسـپانیا صـورت پذیرفـت ایـن 

مهـم بـه اثبات رسـید کـه آبجـو توانایـی بالایی 

در حفـظ مایعـات در بـدن افـرادی کـه دچار کم 

آبی شـده اند در مقایسـه با آب را داراسـت، آبجو 

همچنیـن توانایـی بالایی در فرونشـاندن عطش 

داشـته و در روزهـای گـرم سـال بسـیار کارآمـد 

مـی باشـد. از سـوی دیگـر آبجو حـاوی مقادیر 

زیـادی کربوهیـدرات مـی باشـد کـه قادر اسـت 

ذخایـر از دسـت رفتـه گلیکـوژن در تمرینـات را 

در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن شـارژ کنـد. پس 

در مواقعـی کـه به نوشـیدنی پـس از تمرین نیاز 

داشـتید از انتخـاب مـاء الشـعیر غافل نشـوید.

حـال که بـا فواید آبجو بدون الکل آشـنا شـدیم، 

خالـی از لطـف نیسـت کـه بـا عـوارض آبجـو 

حـاوی الکل نیز آشـنا شـویم. مصـرف آبجوهای 

حـاوی الکل براحتی مـی توانند صدمـات جبران 

ناپذیـری را بـه سلامتی وارد کنند. بـا پی بردن 

بـه این عوارض بدون شـک هر کسـی دسـت از 

مصـرف آبجو الـکل دار برخواهد داشـت.

ایـن دسـته از آبجوهـا بدلیـل داشـتن الـکل در 

ترکیبـات خـود بعنـوان یـک حلال قـوی چربی 

در بـدن شـناخته می شـوند. اما نه حلال چربی 

انباشـته شـده در بـدن! چربـی مـورد بحـث مـا 

غشـا سـلول هـای عصبی بدن مـی باشـد که با 

نوشـیدن مـداوم آبجو این لایه محافظتی از بین 

رفتـه و باعث بروز بیمـاری هایی همچون لرزش 

دسـت، خسـتگی بدون دلیل، فراموشـی، انقباض 

غشـا مغز در سـنین بالا و نارسـایی کبدی گشته 

و بیمـاری کبـد چـرب را بـرای مصـرف کننـده 

بـه ارمغـان مـی آورد. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه 

مصـرف آبجو الـکل دار از منظر بدنسـازی باعث 

سـرکوب ترشـح تستوسـترون گشـته و متعاقبـا 

باعـث افزایش اسـتروژن در بدن خواهد شـد که 

نتیجـه آن چیـزی جـز از دسـت دادن عضلات 

)شـل شـدن عضلات به مـرور زمـان( و افزایش 

چربی انباشـته شـده در بـدن نخواهـد بود.