سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همه فیتنس کاران عزیز در وبلاگ پرورش اندام تیم فیتنس پرو fitnesspro

همان طوری که حتما مقاله قبلی را مطالعه فرمودید مسئله چاقی و یا لاغری یک امر نسبی است و به طور کلی نه میتوان گفت فردی چاق  و یا لاغر است بلکه این امر تا حدود زیادی بستگی به رعایت رژیم غذایی و انجام برخی حرکات تمرینی و برنامه ریزی می باشد که یک فرد با رعایت این موارد در یک دوره زمانی شاهد کاهش وزن بوده و فردی که خواهان افزایش وزن هست در یک دوره ، در یک تایم مشخص با رعایت کالری مصرفی افزایش وزن می یابد در ادامه مقاله با ما همراه باشید...

مطالعه کامل متن این مقاله : درباره عوارض و فواید کپسول گلوتا پیور ال ارژنینن بدانیم !


آیا چاقی و لاغری ارثی است ؟ در جـواب بایـد بگـوییم : نـه ، چـرا فرزنـدان 

افراد چاق مثل خودشان چاق می شوند ؟ هرچند چـاقی و لاغـری ارثـی نمـی باشـد 

ولی رفتارهای تغذیه ای ارثی مـی باشـد و چـون رفتـار قابـل کنتـرل هـست بنـابراین 

فرزندان افراد چاق می توانند با کنترل رفتارهای تغذیه ای از وزن ایـده آل و تناسـب 

اندام برخوردار باشند .

اصولاً چرا می گوییم چاقی خطرناک اسـت ؟ بایـد بـدانیم کـه طـول عمـر 

انسان رابطه معکوسی با چاقی دارد هر چه وزن اضافه شود طول عمر کمتر می شود، 

بیش از 90درصد تختهای CCU بیمارستانهارا چاقها پر مـی کننـد، عـلاوه بـر آن از 

عوارض مهم چاقی موارد زیر را می توان نام برد : -1 درد مفاصل بخـصوص زانوهـا 

که بایـد وزن سـنگینی را تحمـل کننـد -2 نارسـایی تنفـسی  3-دیابـت 4-اسـم

5-واریس6-فشار خون 7-چربی خون 8-سکته قلبی 9-ضعف جنسی 10- بزرگـی

11-قلب 12- نـازایی 13- سـنگ صـفراوی ...و بـسیاری عـوارض

دیگر.

اکثر انسانها حتی هنگامی که سیر هستند بـه پرخـوری ادامـه میدهنـد کـه امـر

میتواند برایشان خطرناک باشد. متناسب نمودن میزان دریافت غـذا میتوانـد منجـر بـه 

طول عمر بشود اما به این نکته هم توجه داشته باشید که محدودیت غذایی در حدی 

که بیش از ده درصد کمتـر از نیـاز بـدنمان غـذا مـصرف نمـاییم در طـولانی مـدت 

میتواند منجر به از دست دادن و اتمام منابع مواد مغذی بدنمان گردد.

چاقی باعث کاهش عمر مـیشـود، بطوریکـه شـرکت بیمـة عمـر متروپـولیتن 

آمریکا به ازای هر اینچ 5/2( سانتیمتر) دور شکم بزرگتـر از دور سـینه دو سـال و بـه 

ازاء هر چهار کیلوگرم اضافه وزن یک سال کاهش عمر درنظر میگیرد .

افزایش چربی در ناحیه شـکم خطـر ابـتلا بـه حمـلات قلبـی و دیابـت را بـرای شـما 

افزایش میدهد. هنگامی که شما بیشتر از حد نیازتان انرژی دریافـت میکنیـد کبـدتان 

آنرا بصورت چربی در بدنتان ذخیره مینماید . سلولهای چربـی شـکم و باسـن بـا هـم 

تفاوت دارند. خونی که در بافت شـکم وجـود دارد بـه کبـد میـرود در صـور تیکه

خونی که در بافت باسن وجود دارد به جریان خون کلی وارد میگـردد.

کـسانی کـه 

چربیهایشان در بافت شکمشان ذخیـره میگـردد بواسـطه اینکـه کبدشـان بایـد چربـی 

اضافی را از جریان خون بردارد و همچنین بواسطه اینکه بافت خود کبـدی از چربـی 

انباشته میشود نمیتواند به خوبی بافت کبد ی کسانی که چربی های بدنـشان در ناحیـه 

باسن شان تجمع می یابد انسولین اضافی را از خون بردارند. 

کسانی که چربی بدنشان در ناحیه شکمی تجمع میشود اصـطلاحاً سـیب و کـسانی 

که چربی بدنشان بیشتر در ناحیه باسنشان تجمع مـی یابـد اصـطلاحاً گلابـی نامیـده

میشوند. سیب ها دارای سطح بالاتری از انسولین و قنـد خـون میباشـند کـه ایـن امـر 

باعث افزایش سطح LDL یا چربی بد که سهم عمـده ای در ایجـاد حمـلات قلبـی 

دارد میشود و سطح HDL یا چربی خوب که درجلوگیری از حملات قلبـی نقـش 

موثری دارد را کاهش می دهد.

در درمان برخی از بیماریها قبل از مصرف دارو رژیم غذایی داده میشود و چه بـسا

با رعایت رژیم غذایی نیازی به مصرف دارو نباشد. از جملة این بیماریها می تـوان از: 

افزایش فشار خون، افزایش قند خون و افزایش چربی خون نام برد .

انگیزه شما از کاهش وزن چیست؟ شاید انگیزه شما فقط داشتن اندامی مناسب 

باشد ولی باید توجه داشت که این انگیزه به تنهایی قادر بـه رسـاندن شـما بـه هـدف

نهایی نمی باشد چرا که کاهش وزن و کم خـوردن و سـختی راه نیـاز بـه انگیـزه ای 

والاتر از این دارد و آن می تواند به دست آوردن بزرگترین نعمت و گنج دنیا یعنـی 

سلامتی باشد.