سلام و عصر بخیر خدمت یکایک دوستان و همراهان همیشگی در وبلاگ پرورش اندام تیم fitnesspro

دستیابی به بدنی عضلانی و کاملا تفکیک شده از اهداف و ارزوهای هر بدنسازی می باشد و این امر باعث زیباتر نشان داده شدن بدن و همچنین کات شدن زیبای عضلاتی بدنی و باعث افزایش امادگی جسمانی هر فرد در حین انجام تمرینات ورزشی در باشگاه هست که با تلاش و پشتکار میتوان به همه این اهداف دست یافت پس با ادامه مقاله با ما همراه باشید...

کانال تلگرامی تیم فیتنس پرو : fitmodeling@


دست یابی به بدنی یا عضلاتی حجیم و نیز از بین بردن چربی ھای اضافی، از اھداف ھمه بدنسازان 

است. در برنامه زیر تلاش شده تا همزمان به این دو هدف دست یابید

دربرنامه  تمرینی زیر رسیدن به این موارد هدف اصلی می باشد.

1- باعث بالا رفتن سرعت متابولیسم شده ضمن اینکه این وضعیت بعد از اتمام رژیم ھم ثابت باقی 

می ماند. 

2- حجم عضلانی باقی می ماند و در طول رژیم از حجم آنھا کاسته نمی شود. 

3- شکل عضلات بھبود می یابد و تفکیک عضلانی و بالانس آنھا نیز ارتقاء می یابد. 

4- بدن رگی تر خواھد شد. 

5- بالا رفتن درجه حساسیت ترشح انسولین. 

 

انقباض عضلانی با کیفیت برای دستیابی به نھایت فرم و تفکیک عضلانی 

مھم ترین مشخصه این برنامه شکیل تر شدن شکل عضلات می باشد یعنی تفکیک عضلانی ھر عضله 

و ھر گروه عضلانی در کل بدن. 

توجه: وقتی می گوییم نقطه انقباض نھایی عضله منظورمان کوتاه ترین طولی است که عضلات به 

آن می رسند می باشند. برای مثال در حرکت جلوپا با ماشین وقتی که پاھا در بالاترین نقطه قرار 

دارند انقباض نھایی عضله می باشد. 

1- در طول این برنامه از روش تمرینی استاتیک بسیار استفاده خواھد شد.

2- با وجودی که در طول برنامه بیشترین تأکید بر روی استفاده از وزنه ھای سنگین می باشد. ولی 

زمانی فراخواھد رسید که بیشتر تمرکز بر روی وزنه ھای سبک و تکرارھای بالا می باشد. 

3- از تکرارھای نیمه در این برنامه استفاده خواھد شد و از این روش زمانی استفده خواھد شد که به

نقطه خستگی عضلانی رسیده اید و با بکار بستن این روش تفکیک و فرم بھتر عضلانی را بدست 

خواھید آورد. 

رگی شدن و عضلانی شدن 

برای رسیدن به این حالت می بایست عضلات را تحت فشار متمرکز بیشتری قرار دھیم و با پمپ 

کردن بیشتر خون به عضله باعث بوجود آمدن این شکل در عضلات بشویم. روش ھای تمرینی که

در ذیل آورده شده ما را در رسیدن به این ھدف کمک خواھد کرد. 

1- استفاده از تکنیک سوپرست برای یک گروه از عضلات موافق و ھمچنین مخالف زیرا ھیچ تکنیک و 

روشی بھتر از این باعث پمپ شدن خون در عضلات نخواھد شد. 

2- در طول برنامه تمرینی بارھا عضلات را سفت کرده و در آن حالت نگه می داریم. 

3- از تکرارھای نیمه بالا برای رسیدن به رگی شدن بدن استفاده خواھیم کرد. 

 

نھایت چربی سوزی 

برنامه تمرینی ارائه شده در عین حال که بسیار شدید و سنگین می باشد دارای فواید بسیاری در 

خصوص به حداکثر رسانی چربی سوزی نیز می باشد. در واقع با اجرای تمرین بدین شکل درجه

حساسیت انسولین در عضلات نیز بالاتر می رود. ھمانطور که می دانید با اجرای تمرین سیستم 

سوپرست دو عضله مخالف باعث می شوید که حجم میتوکندری داخل سلول ھای عضلانی افزایش 

یابد. از میتوکندری به عنوان محفظه یا اطاقک احتراق و جایی که چربی ھا و دیگر مواد غذایی در آن 

سوزانده می شود، نام می برند. در تمرین با شیوه ارائه شده در این مطلب بر سرعت متابولیسم مثل 

تمرینات ایروبیک HIT افزوده می شود. از این خاصیت تمرین به عنوان خصوصیت ترموژنیک یاد 

می کنند. 

ترموژنیک به معنای بالا رفتن درجه حرارت بدن می باشد که در نتیجه نرخ کالری سوزی به میزان 

قابل توجھی افزایش می یابد که این خاصیت نه تنھا در طول تمرین و بلکه تا چند ساعت بعد از اتمام 

تمرین نیز به قوه خود باقی خواھد ماند. توام شدن سه فاکتور در این روش باعث دستیابی به بھترین 

نتیجه جھت چربی سوزی خواھد شد.

1-بالا رفتن درجه حساسیت انسولین 

2- افزایش حجم میتوکندری داخل سلول ھای عضلانی 

3- افزایش سرعت متابولیسم.